Rekabet Hukuku

R EKABET HUKUKU Rekabet, kullanılacağı iş alanı yönünden farklılık göstermekle birlikte; piyasadaki sistem içerisinde sosyal adaletin ve ekonomik etkinliğin sağlanması bakımından bir gereklilik olarak görülmektedir. Sağlanan rekabetin korunması ise tekelleşmenin önlenmesi ile piyasa sisteminin aktifliğinin korunması, bundan mütevellit kamu menfaatinin sağlanması amacıyla önem taşımaktadır. Ekonomide gerçekleşen sürekli değişim sebebiyle rekabetin korunması ve tekelleşmenin önlenmesini amaçlayan Rekabet Hukuku, 20. yüzyılın başlarında bir hukuk dalı olarak gelişmeye başlamıştır. Doktrinde genel kabul gören görüş, Rekabet Hukuku’nun bir kamu hukuku dalı olduğu ve tazminat hukuku bağlantısı sebebiyle özel hukuk anlamında da sonuç doğurduğu yönündedir. Diğer taraftan telekomünikasyon, enerji gibi düzenlemeye tabi sektörlerde genellikle öncül (ex-ante), ileriye dönük düzenlemeler göze çarparken, Rekabet Hukuku ardıl (ex-post), geriye dönük düzenlemelerden oluşmaktadır. Rekabet Hukuku tarihi dünyada 1900’lü yıllara dayanmakla birlikte ülkemizde Tüketici Hukuku kavramıyla birlikte dikkate alınmaya ve 1970’li yıllarda bir takım çalışmalara konu olmaya başlamıştır. Türkiye’nin Avrupa Topluluğu rekabet politikalarını ve rekabet hukukunu benimsemesi istenmiştir. Buna ilişkin
winner (1)
olarak yapılan mevzuat çalışmaları 1994 yılına kadar bazı kanunlar içinde dağınık bir şekilde yer verilen hükümler şeklinde bulunmaktayken; anılan mevzuat hükümlerinin uygulama alanının sınırlı olması ve istenen etkiyi doğuramaması ve piyasa ekonomisi gerekleri uyarınca 07.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kabul edilmiş ve 13.12.1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Siyasi bir beraberlik olma amacı taşımakla birlikte bu konuda zorluk çeken ve günümüzde kısıtlı ekonomik bir topluluk olarak karşımıza çıkan Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması ışığında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile birlikte idari ve mali olarak özerk ve aynı zamanda kamu tüzel kişiliğini elinde bulunduran bir Rekabet Kurumu oluşturulmuştur.
goal (1)
Rekabet Kurumu’nun birleşmesi ve görevleri, 4054 sayılı Kanunla belirlenmiş olup; Rekabet Kurulu, kurumun karar eli olarak görev yapmaktadır. Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar, hâkim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devralmalardaki kısıtlamalar ile sair yasaklamalara ilişkin düzenleme ve denetleme konusunda yetkili olan Rekabet Kurulu re’sen veya kendisine intikal eden başvurular üzerine direkt soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının kararı için ön araştırma yapılmasına karar vererek; bir kısım yaptırımları da uygulayabilmektedir. Rekabet Kurulu kararlarına göre yargı yoluna başvurulabilmektir. Kurul kararlarına karşı 4054 sayılı Kanun’un 55. maddesine göre görevli mahkeme idare mahkemeleri olarak belirlenmiştir.
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.